0
Szkolenia z inwestowania Inwestuj z nami Okazje inwestycyjne

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i strony internetowej

 

I. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1. adres pocztowy: FNP International Agency Sp. z o.o, Poznań, ul. Bóżnicza 15/6, 61-751, pod numerem KRS 0000695034, NIP 54415391048;
  2. numer telefonu: 512184042;
  3. adres poczty elektronicznej: kontakt@flipnapierwotnym.pl.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
 4. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 7. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta;
 8. Produkt / Usługa – szkolenie z zakresu rynku nieruchomości, materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: https://flipnapierwotnym.pl;
 11. Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 12. Serwis – strona internetowa https://flipnapierwotnym.pl;
 13. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 16. Usługodawca – Podmioty świadczące usługę dostępu do Serwisu, którymi są: Maciej Welman i Patryk Sołtysiak, FNP International Agency Sp. z o.o, Poznań, ul. Bóżnicza 15/6, 61-751, pod numerem KRS 0000695034, NIP 54415391048;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://flipnapierwotnym.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzony jest przez Macieja Welmana i Patryka Sołtysiaka pod firmą FNP International Agency Sp. z o.o ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Poznaniu, ul. Bóżnicza 15/6, 61-751, pod numerem KRS 0000695034, NIP 5441539104.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies.
 6. W celu korzystania ze strony i sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://flipnapierwotnym.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta.
 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

III. Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. posiadacz kuponu zniżkowego powinien kliknąć przycisk: „Wykorzystaj kupon”;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;

Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

 

IV. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Bilet elektroniczny
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. PayU

 

V. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

 

VI. Poufność

 

 1. Nagrywanie, powielanie, kopiowanie, rejestrowanie lub jakikolwiek inny sposób reprodukcji treści szkolenia, lub materiałów prezentowanych na szkoleniu, a następnie rozpowszechnianie tych materiałów, nagrań, kopii w jakimkolwiek medium tj. przede wszystkim na stronach internetowych, platformach społecznościowych, w telewizji, jak również ich prezentacja na spotkaniach, szkoleniach, kursach itp., jest zakazana.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia powyższych ograniczeń będzie on uprawniony do nałożenia na Klienta kary w wysokości 75000,00 zł za każde naruszenie.
 3. Kara będzie płatna przez Klienta w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu wezwania drogą mailową, telefonicznie lub w formie listu poleconego.
 4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta kwoty 75000,00 zł w określonym powyżej terminie Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek umownych w maksymalnej wysokości zgodnie z przepisami art. 481§ 21c.

 

 

VII. Odmowa wstępu

 

 1. Organizator szkolenia może odmówić wstępu na szkolenie oraz przebywania na niej osobom bądź usunięcia ich z terenu szkolenia:
  1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  3. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  4. osobie zakłócającej przebieg szkolenia;
  5. osobie prowadzącej bezpośrednie działania marketingowe lub sprzedażowe bez zgody Organizatora;
  6. osobie kupującej bilet na dane niezgodne ze stanem faktycznym lub podszywającej się pod drugą osobę.
 2. Klient zobowiązuje się do opuszczenia szkolenia na wniosek Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do dochodzenia od Klienta odszkodowania na wypadek szkody powstałej na skutek obecności niezgodnej z regulaminem na zasadach opisanych w art. 471k.c.

 

 

VIII. Rejestrowanie szkolenia

 

 1. Szkolenie może być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie szkolenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji ze szkolenia w dowolnym czasie i miejscu. Organizator i Sponsorzy utrwalają i rozpowszechniają przebieg szkolenia zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy szkolenia i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie szkolenia może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik szkolenia wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren szkolenia. Podstawę prawną przetwarzana ww. danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora jest prowadzenie ww. działań marketingowych.
 2. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których § 2 pkt. 14.
 4. W przypadku zmiany terminu szkolenia z przyczyn określonych w § 9 ust. 5 klientowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny.

 

 

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy na odległość.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą;
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności;
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XI. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

XII. Prawa i obowiązki Użytkownika / Klienta

 

 1. W zakresie Serwisu zabrania się zamieszczania przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności zabrania się umieszczania Materiałów, które:
 • zawierają wulgaryzmy;
 • naruszają prawa autorskie;
 • wzywają do łamania prawa;
 • zawierają treści pornograficzne;
 • zawierają treści propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających;
 • zawierają treści rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne, pobudzające do agresji, homofobiczne;
 • wiadomości powszechnie uznawane za „spam”;
 • rozpowszechniają lub nakłaniają do pobierania wirusów komputerowych, lub złośliwego / szkodliwego oprogramowania;
 • są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
 • zawierają dane osobowe, w tym teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;
 • służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
 • są kopią uprzednio zamieszczonych komentarzy lub wpisów;
 • naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 1. Zabronione jest używanie Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Klientów, powodujący zakłócenia w jego działaniu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie pod swoją nazwą Klientów materiałów osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w Serwisie bez zgody Usługodawcy przekazów reklamowych w każdej postaci lub treści zmierzających do promowania usług, lub towarów.

 

XIII. Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Administratorami danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych są Usługodawcy tj. Maciej Welman i Patryk Sołtysiak, którzy mają działalność gospodarczą pod firmą FNP International Agency Sp. z o.o ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Poznaniu, ul. Bóżnicza 15/6, 61-751, pod numerem KRS 0000695034, NIP 5441539104.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
  2. Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach, jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies.
 8. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

 

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, działanie siły wyższej, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Dołącz do nas i obracaj nieruchomościami!
Jesteśmy po to aby udowodnić Tobie, że inwestowanie w nieruchomości jest dla każdego bez względu na wiek, pochodzenie czy kapitał początkowy. Najważniejsze są chęci. Zdajemy sobie sprawę, że do każdej decyzji trzeba dojrzeć, więc jeśli będziesz gotowy to skontaktuj się z Nami!.

Masz pytania
lub chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swój numer telefonu,
a odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe!