REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO flipnapierwotnym.pl

§ 1 Informacje ogólne

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kc;

sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w sieci web pod adresem flipnapierwotnym.pl

sprzedawca – FNP INTERNATIONAL AGENCY sp. z o. o. Bóżnicza 15 / 6, 61-751 Poznań nip: 5441539104 KRS: 0000695034 email: kontakt@flipnapierwotnym.pl

klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

użytkownik – to osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku gdy nie jest ona tożsama z klientem;

towar – to przedmiot lub treść cyfrowa, która zostanie dostarczona do klienta;

usługa – to usługa umożliwiająca dostęp klientowi lub użytkownikowi do treści cyfrowych stanowiących własność sprzedawcy;

sprzedaż lub zakup – to proces, podczas którego klient w zamian za środki pieniężne nabywa towary lub usługi sprzedawane przez sprzedawcę;

konsument – to klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ kc);

§ 2 Oferta sprzedawcy i przedmiot umowy

Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą interfejsu sklepu każdemu zainteresowanemu klientowi zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi dostępu do treści cyfrowych na zasadach określonych w regulaminie.

Zawarcie umowy jest możliwe przez klienta z dowolnego państwa świata. W przypadku książek sprzedawca wysyła towar wyłącznie na adresy wskazane przez klienta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwość zawarcia umowy może być ograniczana czasowo przez sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych usług może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.

Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT.

§ 3 Zawarcie umowy

Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych towarów lub usług do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się z regulaminem i wciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę” na stronie sklepu.

Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu zakupu.

Wciśniecie przycisku, o którym mowa powyżej powoduje przekierowanie do strony obsługującej procedurę płatności online (TPAY, PayU lub TubaPay) będący jedną z możliwości uiszczenia ceny zakupu.

Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść regulaminu zaakceptowanego przez klienta.

Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny Książki za pośrednictwem serwisów:

Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu PayPal, TPay.com lub PayU.com uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy klientem a sprzedawcą o treści przyjętej w regulaminie.

Wszelkie zobowiązania konsumenta wynikające z zawartej umowy gasną w chwili uiszczenia ceny zakupu

§ 4Treści cyfrowe

Usługa dostępu do treści cyfrowych może być ograniczona lub nieograniczona w czasie.

O ograniczeniu w czasie decyduje treść oferty zawartej w sklepie.

Treści cyfrowe, w szczególności szkolenia, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa.

Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od klienta:

urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów:

e-pub (electronic publication)

mobi

pdf (Portable Document File)

pamięci masowej o pojemności co najmniej 4 MB

Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od klienta lub użytkownika:

urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych w następującej wersji:

Mozilla Firefox – wersja 70

Google Chrome – wersja 78

Microsoft Edge – wersja 44

możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps;

możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu; wykorzystania przez urządzenie procesora zbudowanego z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;

pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB;

wyświetlaczu o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.

Sprzedawca nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony treści cyfrowych

§ 5Platforma edukacyjna

Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem sklepu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez platformę edukacyjną.

Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla klientów, którzy zawarli w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę zakupu dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.

Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla użytkowników wskazanych przez klienta, który zawarł w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę i zakupił więcej niż jedną usługę dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.

Konto użytkownika platformy edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z regulaminem platformy edukacyjnej

§ 6 Odstąpienie od umowy

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy według następującego wzoru:

Imię i nazwisko adres numer rachunku bankowego „Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu …. (produkt) zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.” podpis

Na adres: kontakt@flipnapierwotnym.pl

§ 7 Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar i usługi wolne od wad.

Sprzedawca nie udziela gwarancji posprzedażnej dla towarów i usług.

Konsument może w ciągu dwóch lat od doręczenia mu towaru składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru lub samego procesu zakupowego opisanego w regulaminie.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie podnosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 8 Dane osobowe

Sprzedawca gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe klienta umieszczone w bazie danych sprzedawcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Sprzedawca daje klientowi możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego w toku zawierania umowy udostępniając mu politykę prywatności, a także dołącza ten obowiązek informacyjny do wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 4 regulaminu.

§ 9 Własność intelektualna

Sprzedawca udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez klienta lub użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie zakupionych usług.

Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.

Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę sprzedawcy.

Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.

Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie na potrzeby organizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez klienta lub użytkownika.

Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury usługi i lecz nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.

§ 10 Postanowienia końcowe

Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13 listopada 2019 r.

Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z niniejszą umową jak i dla wszelkich sporów mogących powstać na tle niniejszej umowy jest prawo polskie.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT potwierdzającej zakup w wersji elektronicznej, poprzez jej wysłanie na wskazany podczas zakupu adres e-mail.

Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:

takie postanowienia zostaną oderwane od umowy, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione; nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

Żadne z postanowień umowy nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania umowy czy też po jej podpis

aniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk